top of page
3 Jpegs bị hỏng 10 điều răn Màu sắc tự nhiên

3 Jpegs bị hỏng 10 điều răn Màu sắc tự nhiên

3,00$Giá

Theo Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18, bộ điều răn đầu tiên được Đức Chúa Trời viết ra. Môi-se đã phá vỡ bộ này khi ông xuống núi và nhìn thấy dân chúng và con bê vàng Xuất Ê-díp-tô Ký 32:19.

    bottom of page