top of page
23 trang Ghi chú Nghiên cứu Chi tiết của David và Goliath

23 trang Ghi chú Nghiên cứu Chi tiết của David và Goliath

19,00$ Giá thông thường
8,95$Giá bán rẻ

Bản PDF của các ghi chú từ blog của Tiến sĩ Harman "Khi một người thợ đá trở thành anh hùng." Phần 1 và 2. Có thể lấy thánh thư, bản đồ và đồ họa của địa hình chiến trường với tiêu đề: "David và Goliath PowerPoint."

bottom of page